ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP/กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

17 August 2017 /

09:36 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง