ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง