คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
  คลังวีดีโอ กรมการพัฒนาชุมชน    
  ข้อมุลเงินบำนาญ  
  สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯ
  ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
     ชนบท
  ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
     กรมการพัฒนาชุมชน

  สำนักเสริมสร้างความเข็มแข็ง
  สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
  สำนักพัฒนาทุนและองค์กรฯ
  กองคลัง
  กองการเ้จ้าหน้าที่
  สถาบันพัฒนาชุมชน
  กองแผนงาน
  กองประชาสัมพันธ์
  ศูนย์สารสนเทศ
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  กลุ่มตรวจสอบภายใน
  สำนักงานเลขานุการกรมฯ
  สำนักตรวจราชการ
  สำนักคุ้มครองจริยธรรมฯ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
     สพอ.เมืองพิจิตร
     สพอ.วังทรายพูน
     สพอ.โพธิ์ประทัีบช้าง
     สพอ.ตะพานหิน   
     สพอ.บางมูลนาก
     สพอ.โพทะเล
     สพอ.สามง่าม
     สพอ.ทับคล้อ   
     สพอ.สากเหล็ก
     สพอ.บึงนาราง
     สพอ.ดงเจริญ
     สพอ.วชิรบารมี
     สพจ/สพอ.ทั่วประเทศ
hit analyzer
เริ่มนับ 27 พฤศจิกายน 2550

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนใจกระเช้า OTOP คลิ๊กดูภาพ
สั่งซื้อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
โทร.056 - 611089
    วีดีทัศน์โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
          "เพชรพิจิตร พิชิตงาน"
 
    สรุปผลการดำเนินงานการบริหาร
           จัดการครัวเรือนยากจน
    สรุปปผลการดำเนินงาน OTOP 
           จังหวัดพิจิตร ปี 2557
    ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล
          ด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3 จ.พิจิตร
บันทึกการประชุม
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  
 
ครั้งที่ 10/2559
วันพุธที่ี่ 30 พฤศจิกายน 2559
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ 1 / การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(1) / การดำเนินงานอาสาพัฒนา (อสพ) รุ่นที่ 69
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 / โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางการปกครอง 1
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. 1(1) / โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. 1 / โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางปกครอง อ.บึงนาราง 2
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางปกครอง อ.โพทะเล 2 / โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางปกครอง อ.โพธิ์ประทับช้าง 2
การจัดกิจกรรม ชาวOTOP ร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อ 1 / การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2 / เชิญประชุม(1) / เชิญประชุม
การประชาสัมพันธ์และรับสมัครการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1(1) / การประชาสัมพันธ์และรับสมัครการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1
โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 / การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร 1
การเตรียมความพร้อมกลุ่ม องค์กร เครือข่าย การพัฒนาชุมชน 3 / โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี 1
การดำเนินงานโครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถกรรมศิลป์ไทย 1 / การแบ่งงานภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร 1
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 1 / ขอส่งแผ่นวีดีทัศน์สื่อประกอบการฝึกอบรมโครงการประชารัฐพัฒนา 1
ขอเชิญร่วมแถลงข่าวโครงการคนพิจิตร กินข้าวพิจิตร1 / การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) 1
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน 1 / การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน_001 1
 
ไปหน้าที่...
สำนักงานพัฒนาชไปหน้าที่.จังหวัดพิจิตร   
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 
Tel. 0 - 5661 - 1089  Fax  0 - 5661 - 1089 ต่อ 104 Email : it_cddpichit@hotmail.com