พช.พิจิตรขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

พช.พิจิตรขับเคลื่อนการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
จังหวัดพิจิตร โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2561 โครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำตำบลกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสารสนเทศชุมชนระดับตำบล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน/ตำบล โดยการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำตำบล#สารสนเทศชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)