กองทุนแม่ของแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายวรพันธุ์ สวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 และมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 13 หมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงิน พระราชทานขวญัถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินกลับสู่หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านต่อไป ณ CK convention HALL อำเภอเมืองพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)