พช.พิจิตร เตรียมความเตรียมจัดเก็บ จปฐ. เพื่อชี้เป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิจิตร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ความเข้าใจแนวนโยบายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ปี 2562 ของจังหวัดพิจิตร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำให้หน่วยงานนำข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค เป็นเครื่องมือชี้เป้าหมายการกำหนดแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิจิตร ให้ดีขึ้นอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ จปฐ. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)