ผู้ตรวจราชการกรมฯ ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชมุชนจังหวัดพิจิตร

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชมุชน ร่วมประชุมการตรวจติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) และคณะตรวจราชการ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ณ ห้อง POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านโพธิ์ประทับช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(Visited 1 times, 1 visits today)