พิจิตร มอบรางวัลสร้างแรงจูงใจคนทำงานพัฒนาชุมชน

👏👏พิจิตร มอบรางวัลสร้างแรงจูงใจคนทำงานพัฒนาชุมชน👏👏
🌟🌟วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ได้แก่
👍หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ชนะเลิศ บ้านสระยายชี หมู่ที่ 5 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม รองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านห้วยเขน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก รองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านคลองรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
👍ผู้นำอาสาพัฒนาชมุชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายโปรด คล้ายผูก ผู้นำ อช.ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และ นางบำรุง กลีบจำปา ผู้นำ อช.ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล
(ดาว)/องค์กรดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชนตำบลเนินปอ หมู่ที่ 5 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด
👍ครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ นางประกอบ ชูชุม หมู่ที่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ

🌟🌟ประกาศเกียรติคุณคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 ได้แก่
1. นางสาวฐานิตา พันตารักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น ระดับจังหวัด👍
2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่นระดับจังหวัด👍
3. กลุ่มอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ในฟาร์มบ้านทุ่งอ่างทอง หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด
ในการประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 👍

(Visited 1 times, 1 visits today)