โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

นายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางมาลี พรหมมินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเยาวภา จันทโชติ

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพิจิตร

นายยงยุทธ พันตารักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสุธีพร ศรีสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนวัตน์ สุจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา เรืองสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอังคณา เกิดสินธ์

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาววนัสนันท์ ชัยประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายณเรศ กิติวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางบุศย์รินทร์ นามวงษ์ลือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวตีรนรรถ อ่อนตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสมบูรณ์ อินทรหัน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางไพวัลย์ พรพ่วง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเสาวนิจ โสรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางทิพวัลย์ กลั่นแสง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวุฒิไกร ปินตา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสมคิด พ้องพงษ์ศรี

พนักงานขับรถ

นายสุเมธ กองพิกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(Visited 25 times, 1 visits today)