โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

นายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางมาลี พรหมมินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเยาวภา จันทโชติ

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพิจิตร

นายสมชาติ ไชยศิลา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอมรรักษ์ วงศ์ษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นาางบุศย์รินทร์ นามวงษ์ลือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุธีพร ศรีสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนวัตน์ สุจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิตยา เรืองสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวประไพวรรณ บรมทองชุ่ม

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาววนัสนันท์ ชัยประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายยงยุทธ พันตารักษ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายวีรวัฒน์ คงหุ่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวตีรนรรถ อ่อนตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชาญณรงค์ กันภัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสมบูรณ์ อินทรหัน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางไพวัลย์ พรพ่วง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวลีลาวดี ประมวล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางทิพวัลย์ กลั่นแสง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเสาวนิจ โสรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจรีพร ริดจูงพืช

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสมคิด พ้องพงษ์ศรี

พนักงานขับรถ

นายสุเมธ กองพิกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(Visited 25 times, 1 visits today)