นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอและผู้เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนและประสานงานสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอำเภอ

05 มกราคม 2560 /

16:30 น.

แก้จน คนพิจิตร พัฒนาชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการแก้จน คนพิจิตร พัฒนาชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง : 27 ธันวาคม 2559 ณ อำเภอดงเจริญ

27 ธันวาคม 2559 /

09:06 น.

@เมืองชาลวัน@ แก้จน คนพิจิตร พัฒนาชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับกาชาดจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการแก้จน คนพิจิตร พัฒนาชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง 26 ธันวาคม 2559 ณ อำเภอสามง่าม

26 ธันวาคม 2559 /

09:11 น.