ประกวดราคาจ้างส่งเสริมต้นแบบแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน พิพิธภัณฑ์ บ้านดงโฮจิมินห์ กิจกรรมที่ 1 -6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างส่งเสริมต้นแบบแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน พิพิธภัณฑ์ บ้านดงโฮจิมินห์ กิจกรรมที่ 1 -6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 มกราคม 2561 /

11:31 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อส้รางดำเนินการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการบูรณาการ)โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์แก่กลุ่มโรงสีชุมชนและกลุ่มแปรรูปข้าวกลุ่มจังหวัด

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อส้รางดำเนินการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการบูรณาการ)โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์แก่กลุ่มโรงสีชุมชนและกลุ่มแปรรูปข้าวกลุ่มจังหวัด

05 มกราคม 2561 /

17:58 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดพิจิตร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างถนนและที่จอดรถ ตามโครงการส่งเสริมต้นแบบแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน พิพิธภัณฑ์ บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดพิจิตร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างถนนและที่จอดรถ ตามโครงการส่งเสริมต้นแบบแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน พิพิธภัณฑ์ บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

05 มกราคม 2561 /

17:49 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศราคาจัดชื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สนับสนุนโรงสีชุมชน จำนวน 3 รายการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการบูรณาการ)โครงการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจัดชื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สนับสนุนโรงสีชุมชน จำนวน 3 รายการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการบูรณาการ)โครงการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 มกราคม 2561 /

17:32 น. /

ดาวน์โหลด