การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕”


1.หนังสือส่ง no gift policy ให้จังหวัด

2. หนังสือส่ง No Gift Policy ส่วนกลาง

3. ประกาศเจตนารมณ์ กระทรวง ปี 2565

4. ประกาศเจตนารมณ์ พช ปี 2565

5. แบบลงนามรับทราบ

6. ฟอร์มรายงานการรับของขวัญ

7.คู่มือ No gift Policy

 

(Visited 1 times, 1 visits today)