พิจิตรขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จันทร์สมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมพร้อมมอบแนวนโยบายในการประชุมกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ และการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมสรุปผลการดำเนินงานการจัดเวทีพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐฯ และ คสป. บูรณาการการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมรูม 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK Convention Hall อำเภอเมืองพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)