ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯พช.พิจิตร “ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

🎯พช.พิจิตร “ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ผู้นำกลุ่มองค์กร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมกิจกรรมมอบทุนแก่เด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาส จาก 12 อำเภอ ๆ ละ 2 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ซึ่งในปี 2564 นี้ จังหวัดพิจิตรมียอดเงินสมทบที่ได้จาก กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นเงินทั้งสิ้น 328,535.50 บาท

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)