ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดพิจิตร

พช.พิจิตร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.
          นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดพิจิตร โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ได้มีพิธีลงนามบันทึกฃข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาครอบครัวยากจนที่มีความเปราะบาง โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน
Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)