ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่ Motto “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลฯ”

พช.พิจิตร ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่ Motto “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลฯ”

วันพุธที่ 27 เมษายน 2564

เวลา 08.00 น.

          นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ประธานคณะกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่นระดับจังหวัด มอบหมายนางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นายธีรพงศ์ เปรมปรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พร้อมทีมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหมู่บ้านต้นแบบฯ ภายใต้คติพจน์ (Motto) หัวข้อ “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นฯ 1 หมู่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดพิจิตร ในการประกวดระดับเขตตรวจราชการที่ 18 โดยหมู่บ้านที่ชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาขยายผลในระดับตำบลต่อไป ดังนี้
(>)ช่วงเช้า
1. บ้านคลองตางาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล
2. บ้านมาบสว่าง หมู่ที่ 12 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
(>)ช่วงบ่าย
3. บ้านดงชะพลู หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
4. บ้านทุ่งโม่ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆ ให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเอง เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประกวดแข่งขัน เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจต่อการขับเคลื่อนงาน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น Change for Good สร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แก่พี่น้องประชาชน เช่น ตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” รณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเปียก ดูแลรักษาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน การปลูกผักสวนครัว สร้างคลังอาหารเพิ่มขึ้น
Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)