ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ พิจิตร นำทัพ Kick off “ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

ผู้ว่าฯ พิจิตร นำทัพ Kick off “ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.
          นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในกิจกรรม Kick off ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ตามโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ภาคีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บ้านลำชะล่า หมู่ที่ 2 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รณรงค์เชิญชวนชาวพิจิตรให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน ลดรายจ่าย เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากนั้นได้นำผู้ร่วมงานปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา ตลอดจนต้นแคและต้นขนุน บริเวณริมคลองไดหนองคา รวมถึงปล่อยพันธุ์ปลา เพิ่มความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารให้ชุมชน นอกจากนี้ได้ร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อสมทบทุนเงินค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดลำชะล่า
          ทั้งนี้ นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สินค้าอุปโภค บริโภค และการท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเองและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน โดยครั้งที่ 1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2564 มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง”
ขั้นที่ 2 “ผู้นำต้องทำก่อน”
ขั้นที่ 3 “นักพัฒนา 3 ประสานกลไก ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน”
ขั้นที่ 4 “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน”
ขั้นที่ 5 “ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น”
ขั้นที่ 6 “ถอดรหัสการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารยั่งยืน”

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)