ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ครั้งที่ 2/2564 “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่ออนาคตลูกหลานไทย ก่อนวัยเรียน”

พช.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ครั้งที่ 2/2564 “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่ออนาคตลูกหลานไทย ก่อนวัยเรียน”

8 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น.
.
นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็นชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
.
การประชุมวันนี้ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
2. สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564
3. การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564 โดยจังหวัดได้จัดสรรการมอบทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จากการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ ปี 2564 แก่ทั้ง 12 อำเภอ (86 ตำบล ๆ ละ 3 ทุน) เป็นจำนวนทุนที่จัดสรร 258 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 258,000 บาท
4. การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด้กชนบทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี
.
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ซึ่งครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปภัมภ์ฯ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

“กองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่ออนาคตลูกหลานไทย ก่อนวัยเรียน”

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)