ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌ผู้ว่าฯ พิจิตร ประสานความร่วมมือส่วนราชการ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดพิจิตร

📌📌ผู้ว่าฯ พิจิตร ประสานความร่วมมือส่วนราชการ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดพิจิตร

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบูรณาการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการบูรณาการฯ โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. การดำเนินโครงการเสริมสร้างความก้าวหน้ากลุ่มมวลชนโดยการยกระดับศักยภาพความเข้มเเข็งของชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กอ.รมน.พจ.)
2. การดำเนินงานติดตามและให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” (จังหวัดพิจิตร) รุ่นที่ 1
3. การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร)
3.1 โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
4. การดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร)
5. การอบรมโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ รุ่นที่ 2 (เรือนจำจังหวัดพิจิตร)

Change for good
ภาพ/ข่าว…กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)