ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣พช.พิจิตร เตรียมความพร้อม!! ส่งผ้าร่วมกิจกรรมการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

📣📣พช.พิจิตร เตรียมความพร้อม!! ส่งผ้าร่วมกิจกรรมการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
เวลา 15.00 น.

นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสมใจ เพชรล้อมทอง พัฒนาการอำเภอวังทรายพูน นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิประทับช้าง มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ดำเนินการรวบรวมผ้าทอที่จะส่งเข้าร่วมการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เชิญชวน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ปลุกกระแสเทรนด์ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล พร้อมดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก

จังหวัดพิจิตร มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าทอ ร่วมส่งผ้าเข้าประกวด “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ดังนี้
1. ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ จำนวน 17 ผืน
2. ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป จำนวน 7 ผืน
3. ผ้ายกดอก จำนวน 1 ผืน
4. ผ้าจกทั้งผืน จำนวน 1 ผืน

รวมทั้งสิ้น 26 ผืน

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)