ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯🎯พช.พิจิตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings)

🎯🎯พช.พิจิตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings)

วันที่ 11 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น.
.
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564 เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
.
ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยจังหวัดพิจิตรได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จังหวัดอื่นสามารถเรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างได้ คือ “การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
2. งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย หรือยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
.
การประชุมในวันนี้ มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน/กิจกรรมสำคัญตามแผนการปฏิบัติราชการฯ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ ตลอดจนร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ 4 ต่อไป

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)