ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

พช.พิจิตร ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.30 น.

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันฯ มีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างเดือนตุลาคม – กรกฎาคม 2564
2. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. การรับสมัครสมาชิกประเภทองค์กร และประเภทบุคคลธรรมดา
4. แจ้งแผนการออกติดตามการดำเนินงานของคณะติดตามและบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร
5. การพิจารณาอนุมัติงดดอกเบี้ยผิดนัด,ค่าปรับของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ชำระเงินต้น,ดอกเบี้ยเงินกู้ครบตามจำนวน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม

❤สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ❤

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)