ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร มุ่งมั่น !! ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สู่ความยั่งยืน

พช.พิจิตร มุ่งมั่น !! ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สู่ความยั่งยืน

20 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.

          นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 77 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน 9 คน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จำนวน 12 คน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ อำเภอละ 2 คน รวม 24 คน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน /พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โดยกิจกรรมวันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายฯ ในหัวข้อและประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
1. “ทิศทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดย พัฒนาการจังหวัดพิจิตร
2. “การบริหารจัดการหนี้และการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดย นายโชค โตจริง พนักงานพัฒนาลูกค้า 9 (ธกส.จังหวัดพิจิตร)
3. “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดย ดร.ไพศาล สุขปัญญา อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
4. “วิเคราะศักยภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ผ่านมา” โดย ทีมวิทยากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

          กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับสตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและเครื่อข่ายสตรี เพื่อให้สตรีได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ ในการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ซึ่งภายหลัง การควบรวมกองทุนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งผลให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

Change For Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
(Visited 1 times, 1 visits today)