ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร เฟ้นเข้ม !! เลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เสริมกำลัง สร้างงาน สู้ภัยวิกฤตโควิด-19

พช.พิจิตร เฟ้นเข้ม !! เลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เสริมกำลัง สร้างงาน สู้ภัยวิกฤตโควิด-19

วันที่ 5 กันยายน 2564
เวลา 08.30 น.
.
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ติดตาม ให้กำลังใจและสังเกตการณ์ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบหมายนายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ กรรมการและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการคัดสรรฯ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
.
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร โดยใช้การคัดสรรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาแฟ้มผลงาน (Portfolio) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น
1. การสัมภาษณ์รายบุคคล (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร โดยประเมินจากประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
2. การพิจารณาแฟ้มผลงาน (Portfolio) (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
เป็นการพิจารณาจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้ที่เข้ารับการประเมินรายบุคคล โดยจัดทำแฟ้มผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)