ข่าวประชาสัมพันธ์

📝พช.พิจิตร ลงพื้นที่คัดเลือกหน่วยงาน และบุคลากรตามมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงาน ประจำปี 2564

📝พช.พิจิตร ลงพื้นที่คัดเลือกหน่วยงาน และบุคลากรตามมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงาน ประจำปี 2564

13 กันยายน 2564
09.00 น.

นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน/ข้าราชการตามมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงาน พร้อมด้วยนายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน และการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน และบุคลากรตามมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงาน ประจำปี 2564 ดังนี้
1. เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
2. เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและตัวแทนข้าราชการที่เข้ารับการคัดเลือกฯ ในแต่ละประเภท จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ให้ผู้นำเสนอตอบประเด็นข้อซักถามเพิ่มเติม การดำเนินงานตามมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงานแก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ให้เป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เป็นทั้งคนเก่งและดี มีผลงานเป็นรูปธรรม

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#UNFAO

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)