ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ติวเข้มผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาศักยภาพและทักษะการตลาดออนไลน์ สู่ยุค 4.0

พช.พิจิตร ติวเข้มผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาศักยภาพและทักษะการตลาดออนไลน์ สู่ยุค 4.0

14 กันยายน 2564
 09.00 น.
.
นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยมีนางสาวกาญจน แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จากนั้น พัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบนโยบาย และพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากอำเภอเมืองพิจิตร จำนวน 6 กลุ่ม อำเภอสามง่าม จำนวน 5 กลุ่ม อำเภอวชิรบารมี จำนวน 3 กลุ่ม และอำเภอสากเหล็ก จำนวน 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 21 กลุ่ม
.
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดดำเนินการจำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 21 กลุ่ม
รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 21 กลุ่ม
รุ่นที่ 3 ดำเนินการระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 กลุ่ม
จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร ดังนี้
1.การเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0
2.ความสำคัญของตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์4.0
3. การเป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมีธรรมาภิบาล”
4.การจัดทำ Template/Content ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้จำหน่ายในตลาดออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ
5.การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ
6.การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์

7.ฝึกปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลตลาดออนไลน์ และ Upload ภาพ/Content ในเว็บไซต์ ตลาดออนไลน์

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)