ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯🎯พช.พิจิตร ติวเข้มผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาศักยภาพและทักษะการตลาดออนไลน์ สู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 2

🎯🎯พช.พิจิตร ติวเข้มผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาศักยภาพและทักษะการตลาดออนไลน์ สู่ยุค 4.0 รุ่นที่ 2

16 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น.

นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากอำเภอตะพานหิน จำนวน 6 กลุ่ม อำเภอวังทรายพูน จำนวน 4 กลุ่ม อำเภอโพทะเล จำนวน 4 กลุ่ม และอำเภอบางมูลนาก จำนวน 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 17 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน OTOP ระดับอำเภอ จำนวน 4 คน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จากนั้น พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ได้มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านตลาดออนไลน์ โดยกล่าวว่า ในยุคที่การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เข้าสู่การตลาดยุค 4.0 ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ต้องเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเพิ่มยอดขาย และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นบน Platform Online ที่มีอยู่ในขณะนี้

จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีเนื้อหา/หลักสูตร ดังนี้
1.การเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0
2.ความสำคัญของตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด ์4.0
3. การเป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง และมีธรรมาภิบาล”
4.การจัดทำ Template/Content ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้จำหน่ายในตลาดออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ
5.การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมะสมกับการจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ
6.การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์
7.ฝึกปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลตลาดออนไลน์ และ Upload ภาพ/Content ในเว็บไซต์ ตลาดออนไลน์

#OTOPPHICHIT
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#UNFAO

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)