ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย !! ยกระดับกิจการอาหารปลอดภัย สู่ 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

พช.พิจิตร ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย !! ยกระดับกิจการอาหารปลอดภัย สู่ 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

วันที่ 16 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น.
.
นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภ้ย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) พร้อมด้วยนายสุธนต์ เทียนเฮง ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิจิตร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีนายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย 3 ประเภท ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
.
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างรายได้กิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด จัดทำแผนการพัฒนา ต่อยอดและขยายผลการสร้างรายได้ด้วยกิจการอาหารปลอดภัย และบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 1
– แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู้กิจการอาหารปลอดภัย
– กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัย 4 ร
– การพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย
วันที่ 2
– การเชื่อมโยงเครือข่ายช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย
– วิเคราะห์ วางแผน การพัฒนา ต่อยอดและขยายผลการสร้างรายได้ด้วยกิจการอาหารปลอดภัย
.
การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นกลไกสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ที่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั้งประเทศ” โดยให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ ซึ่งตรงกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 และกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย คือ “สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข”

📍ในการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#UNFAO

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)