ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ลงพื้นที่อำเภอทับคล้อและอำเภอวังทรายพูน เดินหน้าคัดเลือกหน่วยงาน และบุคลากรตามมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงาน ประจำปี 2564

พช.พิจิตร ลงพื้นที่อำเภอทับคล้อและอำเภอวังทรายพูน เดินหน้าคัดเลือกหน่วยงาน และบุคลากรตามมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงาน ประจำปี 2564

17 กันยายน 2564
09.00 น.
.
นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน/ข้าราชการตามมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงาน พร้อมด้วยนายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน และการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน และบุคลากรตามมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงาน ประจำปี 2564 ดังนี้
1. เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ
2. เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน
.
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและตัวแทนข้าราชการที่เข้ารับการคัดเลือกในแต่ละประเภท จากนั้น ผู้นำเสนอตอบประเด็นข้อซักถามเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ
.

การดำเนินงานตามมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจการทำงานแก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ให้เป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เป็นทั้งคนเก่งและดี มีผลงานเป็นรูปธรรม

#UNFAO

 

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)