ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร จัดสอบประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

พช.พิจิตร จัดสอบประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
เวลา 13.15 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ชี้แจงกระบวนการดำเนินงานแก่คณะกรรมการอำนวยการสอบ (ส่วนภูมิภาค) และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสอบ (ส่วนภูมิภาค) ประจำจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย นางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมาย และผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ร่วมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนกระบวนการจัดสอบสัมภาษณ์ และดำเนินการสอบสอบสัมภาษณ์ โดยมีคณะกรรมการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ส่วนกลาง เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) เข้ารับการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในครั้งนี้ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตร ดำเนินการกิจกรรมโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)