ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯🎯พช.พิจิตร เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 🌱🌱

🎯🎯พช.พิจิตร เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 🌱🌱

วันที่ 1 ตุลาคม 2564
เวลา 13.00 น.
.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ชั้น 5 และให้ทุกจังหวัดดำเนินการเปิดศูนย์ฯพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน
.
นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขาโล้น หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยนายเศรษฐ์ฐกรณ์ นาศพัฒน์ ประธานศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาโล้น กล่าวรายงานฯ โดยมีนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการในตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยกลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
.
จากนั้น นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะฯ เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ เยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ กลุ่มทำกระปุกออมสินจากไม้ไผ่ กลุ่มตีมีด กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน / กิจกรรมมอบพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทลายโจร แก่ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจากทุกอำเภอ / กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร
.

ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ที่เป็นทุนทางสังคม ใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างเสริมอุดมการณ์ทำงาน เพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบ ต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)