ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

พช.พิจิตร ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 8 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00 น.
.
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. หลักการทำงานของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด”
2. ปฏิบัติการสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในปี 2565 มี 4 ประเด็น ได้แก่ ฐานข้อมูล ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และสนองงานสถาบันหลักของชาติ
3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
4. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5. การสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ
6. การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565
7. ทิศทางการพัฒนาบุคลากร พช. ปี 2565
.
ในการนี้ นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการจังหวัด และนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)