ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พช.พิจิตร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อมอบนโยบาย
ตามแผนงานและแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ เป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด76 คน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 76 จังหวัดๆ ละ 5 คน รวม 304 คน พัฒนาการอำเภอ รวม 878 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางรวม 22 คน รวมทั้งสิ้น 1,280 คน

โดยมีประเด็นในการประชุมดังนี้

1) ความเชื่อมโยงการพัฒนายุทธศาสตร์ระดับต่างๆ

2) ภาพรวมแผนการดำเนินงาน/การจัดสรรงบประมาณ

3) แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4) แนวทางการดำเนินกิจกรรมในภารกิจ/หน้าที่

ในการนี้ นางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
พัฒนาการอำเภอทุก
อำเภอของจังหวัดพิจิตร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุม
รับมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(Visited 1 times, 1 visits today)