ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯพิจิตร ประกาศสงครามกับความยากจน!! ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิจิตร

ผู้ว่าฯพิจิตร ประกาศสงครามกับความยากจน!! ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิจิตร

วันที่ ที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.30 น.

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประกาศวาระจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ระดับอำเภอ และเลขานุการร่วมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ระดับจังหวัด จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และจ่าจังหวัด ร่วมลงนามในประกาศวาระจังหวัดพิจิตร ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ใช้ค้อนทุบ “ลูกโป่งความยากจน” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายหลัก คือ “คนจนและผู้ด้อยโอกาสทุกคนต้องได้รับการช่วยเหลือและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ TPMAP ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิจิตร บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์(Evidence Based) ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาเเล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการจขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด(ศจพ.จ.) และระดับอำเภอ(ศจพ.อ.) โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย และมีทีมปฏิบัติการฯ ทีมพี่เลี้ยง เป็นกำลังในการปฏิบัติการในระดับพื้นที่

#ขจัดความยากจน
#TPMAP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)