ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตรประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พช.พิจิตรประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ที่เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้นางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุม  

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)