ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพิจิตร ประชุมรับรองผลการดำเนินงานขจัดความยากและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร ประชุมรับรองผลการดำเนินงานขจัดความยากและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 13 มกราคม 2565
เวลา 09.30 น.

นายไพบูลยฺ์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอทั้ง 12 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ในการนี้ นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ในฐานะเลขานุการ นำเสนอประเด็นสำคัญในที่ประชุม ดังนี้
1) ทบทวนแผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชาญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) การรับรองข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบทีมปฏิบัติการ และผ่านการรับรองข้อมูลฯ จากศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) แต่ละอำเภอเรียบร้อยเเล้ว โดยจังหวัดพิจิตร มีครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP รวมทั้งสิ้น 6,026 ครัวเรือน และสรุปข้อมูลสภาพปัญหาของครัวเรือนจำแนกรายมิติ ทั้ง 5 มิติ ได้ดังนี้
– ด้านสุขภาพ 210 ครัวเรือน
– การศึกษา 70 ครัวเรือน
– ความเป็นอยู่ 146 ครัวเรือน
– รายได้ 1,377 ครัวเรือน
– การเข้าถึงบริการภาครัฐ 7 ครัวเรือน
– อื่น ๆ 8 ครัวเรือน

#TPMAP
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit

Change for Good
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)