ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ร่วมประชุมการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2565 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

พช.พิจิตร ร่วมประชุมการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2565 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

13 มกราคม 2565
เวลา 13.30 น.

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ในการนี้ นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาจังหวัดพิจิตร ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานฯ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 16 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM)

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

💢Change for Good💢
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)