ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่สตรี ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza สาขาพิจิตร

พช.พิจิตร ดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่สตรี ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza สาขาพิจิตร

วันที่ 14 มกราคม 2565
เวลา 09.30 น.

นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 25 กลุ่ม ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพิจิตร ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 – 18 มกราคม 2565 ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza สาขาพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพิจิตร ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 – 2565 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สตรีมีความมั่นคงทางด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบทบาทนำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน

สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

#สร้างสรรค์พลังสตรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

Change for good
📷/📝 : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)