ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช.พิจิตร รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น.

นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบหมายนางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในการประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุรธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ขยายเวลาบังคับใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงาน โดยนำกลไกประชารัฐมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และเห็นชอบการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วน โดยจังหวัดพิจิตรมีเครือข่ายองค์กรคุณธรรม ซึ่งถือเป็นกลไกที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในระดับพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร

#องค์กรคุณธรรม
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

💢Change for good💢
📝 : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)