ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่วางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคกหนองนาโมเดล”

พช.พิจิตร ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่วางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคกหนองนาโมเดล”

27 พฤษภาคม 2565
เวลา 16.00 น.
.
นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร นายวสัตน์ เพ็งกลัด ประธานเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร และประธานเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดพื้นที่ 14 ไร่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ในวิทยาสงฆ์พิจิตร สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยหลัก “บวร”

#โคกหนองนา
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

💢Change for good💢
📝 : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)