ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)

จังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) การอบรมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารส่วนกลาง/ภูมิภาค พัฒนาการจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่นักวิชาการและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าร่วมกิจกรรมฯ

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบผ้าขิดลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ตลอดจนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย สามารถนำแบบผ้าขิดลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 จำนวน 8 จุดดำเนินการ คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และช่างทอผ้า จาก 4 ภูมิภาค จุดดำเนินการละ 60 กลุ่ม/ราย รวมจำนวน ทั้งสิ้น 480 กลุ่ม/ราย

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวการทอผ้าไทย จากผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยหลากหลายสาขา ที่มาร่วมบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิควิธีการเฉพาะต่างๆ อาทิ การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การคัดสรรเส้นใย ที่เหมาะสมในการทอผ้า เทคนิคการทอผ้า การทอผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา เทรนด์สีแฟชั่นระดับสากล จากเทรนด์บุ๊คฯ การพัฒนาผืนผ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นร่วมสมัย การสร้างแบรนด์เบื้องต้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าการสื่อสารตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

ในการนี้ นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มอาชีพทอผ้าตีนจกบ้านสระยายชี อำเภอสามง่าม
2) กลุ่มทอผ้าแม่ดารณี บ้านราษฎร์ร่วมใจพิจิตร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
3) กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง
เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

🌳Change for good🌳
📝 : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)