ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

ผู้ว่าฯพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น.

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร (คจพ.จ) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ และรับทราบผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ของทั้ง 12 อำเภอ (ศจพ.อ.) โดยมีประเด็นสำคัญในที่ประชุมฯ ดังนี้
1) งบประมาณการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานสำหรับทีมพี่เลี้ยง และทีมปฏิบัติการ
2) ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร
3) การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ โดย ศจพ.อ. ซึ่งจังหวัดพิจิตร มีครัวเรือนที่มีการสำรวจปัญหา จำนวน 10,660 ครัวเรือน และมีการดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ จำนวน 10,341 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.01 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565)
4) ข้อพิจารณาโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร ในมิติด้านความเป็นอยู่ (ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร)

ในการนี้ นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

#ขจัดความยากจน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

💢Change for good💢
📝 : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)