ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด

พช.พิจิตร ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 น.

นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กลุ่มเป้าหมายในการสร้างรายได้กิจการอาหารปลอดภัย
2. เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาและต่อยอดสำหรับเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัย ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

#อาหารปลอดภัย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

💢Change for good💢
📝 : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)