ข่าวประชาสัมพันธ์

💥💥พิจิตร คึกคัก !! จัดกิจกรรมตลาดอิ่มสุข ประชารัฐอิ่มใจ “เชิญ ชม ชิม ช๊อป อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza สาขาพิจิตร🍈🥖🥬

💥💥พิจิตร คึกคัก !! จัดกิจกรรมตลาดอิ่มสุข ประชารัฐอิ่มใจ “เชิญ ชม ชิม ช๊อป อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza สาขาพิจิตร🍈🥖🥬

วันที่ 5 สิงหาคม 2565
เวลา 15.00 น.

นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้ จากกิจการอาหารปลอดภัย “เชิญ ชม ชิม ช๊อป ตลาดอิ่มสุข ประชารัฐอิ่มใจ อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” โดยมีนางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัย จำนวน 20 กลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น (ตรงข้ามวัตสัน) ศูนย์การค้า Tops Plaza สาขาพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เยี่ยมชมสินค้าอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน โดยกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ดำเนินการระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้า Tops Plaza สาขาพิจิตร กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย รวมถึงกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดพิจิตร รวม 26 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

กรมการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมีเป้าหมาย คือ “การสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข” ดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้กรอบนโยบายของคณะทำงาน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และมีกลไกขับเคลื่อน ในระดับจังหวัด ที่มีการบูรณาการ การทำงานเชิงพื้นที่ ร่วมกับบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยร่วมกันพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ที่มีศักยภาพ สู่กิจการอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 ปีละ 10 กลุ่ม รวม 30 กลุ่ม

#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

💢Change for good💢
(digital camera)/📝 : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)