ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

พช.พิจิตร ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ระบบ หลักการ และแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ และสร้างทัศนคติในการทำงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

………………………………………………

ข่าวพช.พจ:

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

Change for good

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll

#กรมการพัฒนาชุมชน

📷/📝: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)