โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายศุภชัย สุพรรณทอง

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

นางเพียงใจ ยาดี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นางมาลี พรหมมินทร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวชญาญ์พิมพ์ สวนหนองแวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกาญจนา แก้วเกษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางสาวนิตยา เรืองสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวลักขณา กล่อมกมล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกัญญวีร์ นวสมบัติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางบุศย์รินทร์ นามวงษ์ลือ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสุธีพร ศรีสกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธนวัตน์ สุจิตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐชฎา สุดแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นางสมบูรณ์ อินทรหัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอิสริยาภรณ์ ไพเราะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางไพวัลย์ พรพ่วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเสาวนิจ ทะสุด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางทิพวัลย์ กลั่นแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวมิรันตรี ศรีสำอางค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอาทิตยา รวดเร็ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายสมคิด พ้องพงษ์ศรี
พนักงานขับรถ
นายสุเมธ กองพิกุล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาววนัสนันท์ ชัยประสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอังคณา เกิดสินธ์
นักจัดการงานทั่วไป
(Visited 25 times, 1 visits today)