โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายศุภชัย สุพรรณทอง

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

นางเพียงใจ ยาดี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นางสาวอิสริยาภรณ์ ไพเราะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางมาลี พรหมมินทร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวฐานิตา พันตารักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเยาวภา จันทโชติ
เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ

นางสาวกาญจนา แก้วเกษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางสุธีพร ศรีสกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนิตยา เรืองสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวลักขณา กล่อมกมล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางบุศย์รินทร์ นามวงษ์ลือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุชาดา อินทรสมบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนวัตน์ สุจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววนัสนันท์ ชัยประสิทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอังคณา เกิดสินธ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นางสมบูรณ์ อินทรหัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางไพวัลย์ พรพ่วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเสาวนิจ ทะสุด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางทิพวัลย์ กลั่นแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวมิรันตรี ศรีสำอางค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอาทิตยา รวดเร็ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายสมคิด พ้องพงษ์ศรี
พนักงานขับรถ
นายสุเมธ กองพิกุล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 25 times, 1 visits today)