โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

นายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุวัจชัย ปาลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางมาลี พรหมมินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฐานิตา พันตารักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเยาวภา จันทโชติ

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพิจิตร

นางสาวกาญจนา แก้วเกษ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสุธีพร ศรีสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอนุสรา ชื่นเทศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอิสริยาภรณ์ ไพเราะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนิตยา เรืองสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณเรศ กิติวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางบุศย์รินทร์ นามวงษ์ลือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุชาดา อินทรสมบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนวัตน์ สุจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววนัสนันท์ ชัยประสิทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอังคณา เกิดสินธ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสมบูรณ์ อินทรหัน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางไพวัลย์ พรพ่วง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเสาวนิจ ทะสุด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางทิพวัลย์ กลั่นแสง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวุฒิไกร ปินตา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นางสาวมิรันตรี ศรีสำอางค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายสมคิด พ้องพงษ์ศรี

พนักงานขับรถ

นายสุเมธ กองพิกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(Visited 25 times, 1 visits today)