วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน


“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”

กรมการพัฒนาชุมชนได้นำสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมของการบริหารประเทศ มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงอนาคต ที่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ชุมชน ในด้านที่มีผลต่อการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนความมั่นคงแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถก าหนดรูปแบบ น าไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
5. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้

๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

๓. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

๔. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

๑. พัฒนาการจังหวัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
๓. พัฒนาการอำเภอ จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง
๔. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ (จังหวัด) จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง
๕. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ(พัฒนากร) จำนวน ๓๓ ตำแหน่ง
๖ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฎิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน ๘ ตำแหน่ง
๗ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญงาน (พัฒนากร) จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๘ นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๙ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑๐ เจ้าพนักธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตำแหน่ง

โครงสร้างองค์กรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค แบ่งโครงสร้างของหน่วยงานออกเป็น
๑. ระดับจังหวัด แบ่งเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
๒. ระดับอำเภอ แบ่งเป็น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน ๑๒ แห่ง ได้แก่
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงนาราง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี
(Visited 2 times, 1 visits today)