วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔


“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”

กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบ นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อน สัมมาชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน อย่างมีความสุข”

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
๒. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๓. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์

๑. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้

๑.๑ สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
๑.๒ เสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน
๑.๓ พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน/กลุ่มอาชีพ
๑.๔ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน

๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

๒.๑ เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ
๒.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
๒.๓ ส่งเสริมช่องทางการตลาด

๓. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

๓.๑ พัฒนาระบบการจัดการและการเข้าถึงทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

๔. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

๔.๑ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
๔.๒ พัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
๒.๓ พัมนาระบบบริการประชาชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร (ณ เดือนเมษายน 2560)

๑. พัฒนาการจังหวัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
๓. พัฒนาการอำเภอ จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง
๔. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ (จังหวัด) จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง
๕. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ(พัฒนากร) จำนวน ๓๓ ตำแหน่ง
๖ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฎิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน ๘ ตำแหน่ง
๗ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญงาน (พัฒนากร) จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๘ นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๙ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑๐ เจ้าพนักธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตำแหน่ง

โครงสร้างองค์กรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค แบ่งโครงสร้างของหน่วยงานออกเป็น
๑. ระดับจังหวัด แบ่งเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
๒. ระดับอำเภอ แบ่งเป็น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน ๑๒ แห่ง ได้แก่
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทรายพูน
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะพานหิน
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามง่าม
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับคล้อ
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงนาราง
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดงเจริญ
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี
(Visited 2 times, 1 visits today)