ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564

พช.พิจิตร จัดสอบประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564