ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร จัดสอบประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564