ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอและผู้เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนและประสานงานสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอำเภอ