ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยางคลี หมู่ที่ 3 ตำบลวังหว้า, บ้านบึงประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน ,บ้านคลองข่อย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่หลวง และบ้านคลองเจ็กเสี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโรงโขน

13 January 2021 /

15:44 น.