ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานการท่องเที่ยว โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (งบเพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด/ขอรับเอกสาร ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐-๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานการท่องเที่ยว โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (งบเพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด/ขอรับเอกสาร ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐-๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๐

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มฯ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีฯ 2560 (เพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐-๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มฯ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีฯ 2560 (เพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐-๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถไฟฟ้าชมวิวหมู่บ้านท่องเที่ยว  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบเพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถไฟฟ้าชมวิวหมู่บ้านท่องเที่ยว โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบเพิ่มเติม) โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว